Περιήγηση: Βαθμολογίες

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αρχές της εβδομάδας οι βαθμολογίες

Αρχές της εβδο­μά­δας που ξεκι­νά αύριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων. Οι υπο­ψή­φιοι που…

Παιδεία
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων — Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν τα ΓΕΛ, στις 2 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ

Την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου ξεκι­νούν φέτος οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Παιδείας…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Το 35% των παιδιών εκτός ΑΕΙ πανεπιστημίων — Στο 8,27 ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής

Πανελ­λή­νιες 2021:  Με βάση τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και λόγο της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) φέτος θα…