Περιήγηση: Βαλκανικό Συνδικαλιστικό Φόρουμ

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: 2ο Βαλκανικό Συνδικαλιστικό Φόρουμ το Σάββατο 16 Φλεβάρη

Το 2ο Βαλ­κα­νι­κό Συν­δι­κα­λι­στι­κό Φόρουμ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 16 Φλε­βά­ρη, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε συνερ­γα­σία της Γραμ­μα­τεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ με την…