Περιήγηση: Βασάλος Τηλέμαχος

Ιστορία
Πρωτομαγιά του 1944: Οι έξι κομμουνιστές από τη Λέσβο που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Οι Φίλοι Ιστο­ρι­κής Μνή­μης και Πολι­τι­στι­κής Δημιουρ­γί­ας έδω­σαν για πρώ­τη φορά στη δημο­σιό­τη­τα τα βιο­γρα­φι­κά των έξι Λέσβιων κομ­μου­νι­στών ανάμεσα…