Περιήγηση: Βασίλης Αλεξίου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Eduardo Frontcover: Η κάμπια πάνω στον μαυροπίνακα (Μτφ-Πρόλογος: Βασίλης Αλεξίου)

Το «παρά­ξε­νο» αυτό βιβλίο, ένα υβρι­δι­κό μείγ­μα μαρ­τυ­ρί­ας, μυθι­στο­ρί­ας, βιο­γρα­φί­ας και άλλων ειδών, επι­κε­ντρώ­νε­ται στις δύο τελευ­ταί­ες ώρες της ζωής…

Νέες Κυκλοφορίες
«Λογολογίες — Θεωρητικές δοκιμές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία»

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «Παπα­ζή­ση» η έκδο­ση «Λογο­λο­γί­ες — Θεω­ρη­τι­κές δοκι­μές στη γλώσ­σα και τη λογο­τε­χνία» του ανα­πλη­ρω­τή καθη­γη­τή Θεωρίας…