Περιήγηση: Βαυαρία

Επικαιρότητα
Γερμανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βαυαρία

Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα άτο­μα έχα­σαν τη ζωή τους και δεκά­δες τραυ­μα­τί­στη­καν — πολ­λοί εκ των οποί­ων σοβα­ρά — σε σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύχημα…

Διεθνή
Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η χρήση του φιλορωσικού «Z» σε ομοσπονδιακά κρατίδια

Αρκε­τά γερ­μα­νι­κά κρα­τί­δια διε­μή­νυ­σαν ότι η δημό­σια χρή­ση του συμ­βό­λου «Z», που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στη ρωσι­κή «νίκη» στον…