Περιήγηση: Βιντσέντζο Περούτζια

Εικαστικές Τέχνες
Η κλοπή της Μόνα Λίζα — Πώς παράδοξα και παράνομα επέστρεψε στην κοιτίδα της

Ηταν 13 Δεκεμ­βρί­ου 1913 όταν η περί­φη­μη Μόνα Λίζα του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι επέ­στρε­ψε παρά­δο­ξα και παρά­νο­μα στη Φλω­ρε­ντία, μετά την κλο­πή της…