Περιήγηση: Γαλ΄σι

Κοινωνία
Γαλάτσι: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι της

Με δρα­μα­τι­κό τρό­πο ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη σχε­δια­σμού και υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας. Στους τρεις νεκρούς σε Εύβοια και Κρή­τη, ήρθαν να…