Περιήγηση: Γενική Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας

Τεκμήρια
Ντοκουμέντο: Κατάλογος εικαστικών κομματικών μελών της ΕΔΑ όπως συντάχθηκε από την Ασφάλεια

Κατά­λο­γος κομ­μα­τι­κών μελών ΕΔΑ όπως συντά­χθη­κε από την Γενι­κή Διεύ­θυν­σις Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας (ημε­ρο­μη­νία σύντα­ξης 15/1/1968) — Πρώ­τη δημο­σί­ευ­ση από το…