Περιήγηση: Γερμανικές αποζημιώσεις

Πολιτική
ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ: Καμιά εμπιστοσύνη στις ανέξοδες υποσχέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων της Κατοχής

«Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις της κας Κων­στα­ντο­πού­λου για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων — πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων της Κατο­χής», σημειώνει…

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις Σκέρτσου περί γερμανικών αποζημιώσεων

«Η προ­σπά­θεια του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που να ανα­σκευά­σει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του για το θέμα των γερ­μα­νι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων και επα­νορ­θώ­σε­ων, χαρακτηρίζοντάς…

Πολιτική
Δεν τις διεκδίκησαν ποτέ: Υποκρισία από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις

Η υπο­κρι­σία και τα προ­σχή­μα­τα χαρα­κτη­ρί­ζουν την συμπε­ρι­φο­ρά όλων των κυβερ­νή­σε­ων για τις οφει­λές της Γερ­μα­νί­ας σε απο­ζη­μιώ­σεις και επανορθώσεις…

Επικαιρότητα
Στον Χορτιάτη έφτασε ο σπαρταθλητής-γιατρός Στέργιος Αράπογλου που διανύει 3000 χλμ. για τα θύματα των Ναζί

Στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έφτα­σε σήμε­ρα ο σπαρ­τα­θλη­τής για­τρός Στέρ­γιος Αρά­πο­γλου, στο πλαί­σιο ενός δρο­μι­κού εγχει­ρή­μα­τος συνο­λι­κής από­στα­σης 3.000 χιλιο­μέ­τρων που…

Κοινωνία
Σπ. Χαλβατζής: Οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές συνεχίζουν να διεκδικούν όλα όσα δικαιούται η χώρα μας από το γερμανικό κράτος

Τοπο­θέ­τη­ση του Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή, Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στην εκδή­λω­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Διεκ­δί­κη­σης Οφει­λών της…

Ατέχνως
Καπηλεία

Πριν από κάμπο­σες μέρες η κυβέρ­νη­ση έστη­σε μία ακό­μα φιέ­στα στη Βου­λή για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις, θέλο­ντας να…

Επικαιρότητα
Εγκρίθηκε το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών _ Τη δική του πρόταση ψήφισε το ΚΚΕ

Με ευρύ­τα­τη πλειο­ψη­φία η Ολο­μέ­λεια του Κοι­νο­βου­λί­ου ενέ­κρι­νε, μετά από πρό­τα­ση του προ­έ­δρου του Σώμα­τος Νίκου Βού­τση, ψήφι­σμα με το…