Περιήγηση: Γιάννης Ψυχάρης

Πρόσωπα
Γιάννης Ψυχάρης

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Γιάν­νης Ψυχά­ρης ήταν ελλη­νι­στής Βυζα­ντι­νο­λό­γος, λογο­τέ­χνης, γλωσ­σο­πλά­στης. Γεν­νή­θη­κε στις 15/5/1854 και πέθα­νε στις 30…