Περιήγηση: Γιόχαν Κριστόφ Φρίντριχ Σίλερ

Μουσική
Γιόχαν Κριστόφ Φρίντριχ Σίλερ, κορυφαίος Γερμανός ποιητής, δραματουργός, θεωρητικός της τέχνης, ιστορικός

Στις 9 Μαΐ­ου 1805 πεθαί­νει ο Γιό­χαν Κρι­στόφ Φρί­ντριχ Σίλ­λερ. Κορυ­φαί­ος Γερ­μα­νός ποι­η­τής, δρα­μα­τουρ­γός, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης, ιστο­ρι­κός. Επι­φα­νής εκπρόσωπος…