Περιήγηση: Γιώργος Ιωάννου

Πρόσωπα
Γιώργος Ιωάννου

Γιώρ­γος Ιωάν­νου, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Ελλη­νες πεζο­γρά­φους της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς. Τα περισ­σό­τε­ρα κεί­με­νά του συν­θέ­τουν ως σύνο­λο μια τοιχογραφία…