Περιήγηση: Γκαμπόν

Διεθνή
Περιοδεία του Κινέζου ΥΠΕΞ στην Αφρική: Με στόχο την παραπέρα ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου στην ήπειρο

Στο πλαί­σιο της μακρό­χρο­νης και πολυ­ε­πί­πε­δης ενί­σχυ­σης σχέ­σε­ων με αφρι­κα­νι­κές χώρες που συνε­χί­ζει να προ­ω­θεί η Κίνα, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας τη θέση…