Περιήγηση: Γραμματόσημο

Εικαστικές Τέχνες
Street art καλλιτέχνις μήνυσε το Βατικανό για αναπαραγωγή του έργου της σε γραμματόσημο

H καλ­λι­τέ­χνις της street art Alessia Babrow μήνυ­σε το Βατι­κα­νό αφού ανα­κά­λυ­ψε ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ανα­πα­ρα­γω­γή του έργου της σε γραμματόσημο…