Περιήγηση: Δημήτρης Τσαφέντα

Ιστορία
Δολοφονώντας τον αρχιτέκτονα τον «Αρχιτέκτονα του Απαρτχάιντ». Μία ιστορία με …ελληνικό ενδιαφέρον

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 10 Οκτω­βρί­ου 1999 πεθαί­νει ο Δημή­τρης Τσα­φέ­ντα. Το όνο­μα του έγι­νε γνω­στό σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο…