Περιήγηση: Δημήτρης Χριστοδούλου

Εκδηλώσεις
Μουσική παράσταση — αφιέρωμα στον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου — «Όσα τραγούδια σου ΄γραψα» (5/3)

Το περιο­δι­κό ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ παρου­σιά­ζει μία μου­σι­κή παρά­στα­ση — αφιέ­ρω­μα στον ποι­η­τή Δημή­τρη Χρι­στο­δού­λου με τίτλο “Όσα τρα­γού­δια σου ‘γρα­ψα” την…