Περιήγηση: Διαδικτυακή εκδήλωση

Εκδηλώσεις
Διαδικτυακή εκδήλωση για τα 62 χρόνια της σοσιαλιστικής Κούβας την Κυριακή 7 Φλεβάρη

Δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση για τα 62 χρό­νια της σοσια­λι­στι­κής Κού­βας διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 7 Φλε­βά­ρη στις 7 μ.μ. ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύνδεσμος…

Εκδηλώσεις
Η Κούβα ενάντια στον αποκλεισμό: Διαδικτυακή εκδήλωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων την Κυριακή 20 Δεκέμβρη

Δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 20 Δεκέμ­βρη στις 19:00 με θέμα «Η ΚΟΥΒΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» διορ­γα­νώ­νουν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύν­δε­σμοι Φιλίας…