Περιήγηση: Διασωληνωμένοι

Κοινωνία
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Διασωληνωμένος ασθενής εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ λόγω βλάβης!

Δια­σω­λη­νω­μέ­νος ασθε­νής για ΜΕΘ εγκλω­βί­στη­κε σε στα­μα­τη­μέ­νο ασαν­σέρ του Ιππο­κρά­τειου Νοσο­κο­μεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με την «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Υγειο­νο­μι­κών» του Ιπποκράτειου…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Παραμένουν υψηλά οι δείκτες — Ξεπέρασαν τις 25.000 τα θύματα της πανδημίας

Συνο­λι­κά 19.509 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι…