Περιήγηση: ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επι­θέ­σεις αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων σε μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το…