Περιήγηση: Ειδομένη

Κοινωνία
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν και περιγράφουν πώς έγινε η εκκένωση της Ειδομένης

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ηδη εδώ και τρεις μέρες εξε­λίσ­σε­ται η επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης του πρό­χει­ρου καταυ­λι­σμού της Ειδο­μέ­νης, εν κρυ­πτώ, και…

Κοινωνία
Ειδομένη

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Η Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα είναι μια ευκαι­ρία να θυμη­θού­με πως καθα­ρές φυλές υπάρ­χουν μόνο σε βρώ­μι­κα μυαλά.…