Περιήγηση: Εκλογές Σεπτέμβρη 2015

Πολιτική
Τράτζικ…

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // ― Το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα δεν είναι απλά ένα κακό απο­τέ­λε­σμα για το λαό. Πρό­κει­ται για την…