Περιήγηση: ελπίδα

Απόψεις
Ζητείται ελπίς

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Η ελπί­δα φεύ­γει. Το μνη­μό­νιο έρχε­ται. Και τώρα, τι θα κάνου­με χωρίς ελπί­δα; Ήταν και…