Περιήγηση: Επιτροπή PEGA _ Ευρωκοινοβουλίου

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ανακοίνωση για το πόρισμα της PEGA για τα κατασκοπευτικά λογισμικά παρακολούθησης

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ για το πόρι­σμα της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τα κατα­σκο­πευ­τι­κά λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης (PEGA),…

Επικαιρότητα
Τεχνολογίες Υποκλοπών & Παρακολουθήσεων: Μια αναδυόμενη βιομηχανία «εκτός ελέγχου» στην ΕΕ

Μια τερά­στια βιο­μη­χα­νία με αντι­κεί­με­νο την «ασφά­λεια», τη συλ­λο­γή ψηφια­κών δεδο­μέ­νων και τις παρα­κο­λου­θή­σεις ανα­πτύσ­σε­ται ραγδαία με «ομπρέ­λα» το αντιδραστικό…