Περιήγηση: Ιατρική Έρευνα

Διεθνή
Κορωνοϊός: Επιστήμονες απομόνωσαν «πολύ αποτελεσματικά» αντισώματα κατά του Sars-CoV‑2

Στην ανα­κά­λυ­ψη «πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κών» αντι­σω­μά­των κατά του Sars-CoV‑2 εκτι­μά­ται ότι προ­χώ­ρη­σαν ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Charité του Βερο­λί­νου, σε συνεργασία…