Περιήγηση: Κάρολος Κουν

Θέατρο
Κάρολος Κουν

Ο Κάρο­λος Κουν γεν­νή­θη­κε στη Πρού­σα της Μικράς Ασί­ας στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου 1908. Όταν ήταν 6 μηνών οι γονείς του…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώλης,…