Περιήγηση: Κάτω Σαξονία

Διεθνή
Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η χρήση του φιλορωσικού «Z» σε ομοσπονδιακά κρατίδια

Αρκε­τά γερ­μα­νι­κά κρα­τί­δια διε­μή­νυ­σαν ότι η δημό­σια χρή­ση του συμ­βό­λου «Z», που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στη ρωσι­κή «νίκη» στον…