Περιήγηση: Καραβόμυλος

Ατέχνως
Νεκρή θαλάσσια χελώνα, χτυπημένη από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε στη παραλία του Καραβόμυλου

Την απο­κρου­στι­κή εικό­να μιας θαλάσ­σιας χελώ­νας νεκρή στην παρα­λία του Καρα­βό­μυ­λου, αντί­κρι­σε κάτοι­κος της περιο­χής. Η θαλάσ­σια χελώ­να, σύμ­φω­να με το…