Περιήγηση: Κηδεία

Μουσική
Οικογένεια Γιάννη Μαρκόπουλου: Παράκληση για δωρεές αντί στεφάνων στη μνήμη του

Η οικο­γέ­νεια του σπου­δαί­ου μου­σι­κο­συν­θέ­τη Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, που άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή στις 10/6, απευ­θύ­νει θερ­μή παρά­κλη­ση στον κόσμο…