Περιήγηση: Κλάιντ Μπάροου

Σκίτσα
Μπόνι και Κλάιντ

Μπό­νι Πάρ­κερ και ο Κλάιντ Μπά­ρο­ου, το θρυ­λι­κό δίδυ­μο ληστών, πάντα κατά­φερ­ναν να ξεφεύ­γουν από την αστυ­νο­μία, ωστό­σο η τύχη…