Περιήγηση: Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 22/1/2020

Ατέχνως
Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 23/1/2020

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 23 Ιανουα­ρί­ου 2020: Μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  που σημειώ­θη­κε κατά την  προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2089ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ στη σημε­ρι­νή κλήρωση…