Περιήγηση: Κουριαννίδης

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μήνυση (και πάλι) από ακροδεξιούς ενάντια στον Σ. Ζαριανόπουλο!

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει μια ακό­μα μεθο­δευ­μέ­νη επί­θε­ση από ακρο­δε­ξιές ομά­δες ενά­ντια στο ΚΚΕ, σε μέλη…

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: Εμετικές ρατσιστικές κραυγές κατά προσφύγων από ακροδεξιές παρατάξεις

Εν μέσω ρατσι­στι­κών κραυ­γών εγκρί­θη­κε από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που συνε­δρί­α­σε τη Δευ­τέ­ρα 16 Δεκέμ­βρη, η συνέ­χι­ση του προγράμματος…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσσαλονίκης…