Περιήγηση: Κρούσματα 13/11/2020

Επικαιρότητα
Γεωγραφική κατανομή (13/11/2020): Πέντε περιφέρειες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων

Από τα 3.038 νέα κρού­σμα­τα, 825 εντο­πί­στη­καν στην περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης και 697 στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Τρι­ψή­φιος αριθ­μός κρου­σμά­των κατα­γρά­φη­κε και…