Περιήγηση: Κόλπος του Άντεν

Πολιτική
Νέα εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν

Τη δεύ­τε­ρη εμπλο­κή της στις ευρε­ω­α­τλα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα είχε η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα «Ύδρα». Σύμ­φω­να με άτυ­πη ενημέρωση…