Περιήγηση: Μάλθους Τόμας Ρόμπερτ

Επιστήμη
Ο Τ. Μάλθους και η «επικαιρότητά» του στα αστικά ιδεολογήματα της εποχής μας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Μάλ­θους Τόμας Ρόμπερτ: Άγγλος κλη­ρι­κός, οικο­νο­μο­λό­γος (καθη­γη­τής στην έδρα σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας και της πολι­τι­κής οικονομίας…