Περιήγηση: Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

Κοινωνία
Πανελλαδική Συνάντηση — Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας και με τη μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων από κάθε άλλη φορά ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι δια­δι­κα­σί­ες της…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Μαρόκου για την σφαγή στη Μελίγια

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Μαρό­κου στο Ψυχι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το ΠΑΜΕ, Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και φορείς ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες για τη…

Επικαιρότητα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα — Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη

Πλα­τύ κάλε­σμα απερ­για­κής απά­ντη­σης στο νομο­σχέ­διο με το οποίο η κυβέρ­νη­ση χτυ­πά Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απηύ­θυ­νε το συλλαλητήριο…

Παιδεία
Ανακοίνωση του ΜΑΣ με αφορμή τη “μιντιακή” αντιπαράθεση μεταξύ κοσμητείας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ και «Ρουβίκωνα»

Με αφορ­μή την αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας «Ρου­βί­κω­νας» που κατέ­λα­βε χώρο στο κτίριο…