Περιήγηση: Μαχητικό αεροσκάφος

Διεθνή
Σινική Θάλασσα: Παρ’ ολίγον σύγκρουση κινεζικού μαχητικού με αμερικανικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου

Ένα κινε­ζι­κό μαχη­τι­κό πέτα­ξε σε από­στα­ση 20 ποδών (περί­που 7 μέτρων) από ένα αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­σκά­φος ηλε­κτρο­νι­κού πολέ­μου, υπο­χρε­ώ­νο­ντάς το να…