Περιήγηση: Μισθοδοσία κληρικών

Πολιτική
Ο Θ. Παφίλης παρουσίασε στο Σύνδεσμο Κληρικών την πρόταση του ΚΚΕ για το διαχωρισμό Κράτους — Εκκλησίας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θ. Παφί­λης, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στα γρα­φεία της ΚΟ του Κόμ­μα­τος στη Βου­λή τον Ιερό Σύνδεσμο…

Κοινωνία
Τσίπρας — Ιερώνυμος κατέληξαν σε συμφωνία για μισθοδοσία κληρικών και εκκλησιαστική περιουσία

Μια συμ­φω­νία «εξορ­θο­λο­γι­σμού» των σχέ­σε­ων κρά­τους και εκκλη­σί­ας, μακριά βέβαια από το υπε­ρώ­ρι­μο αίτη­μα για πλή­ρη δια­χω­ρι­σμό των σχέ­σε­ων κράτους…