Περιήγηση: Μιχάλης Σταυριανουδάκης

Πολιτική
Διαρροή emails: Στον γ.γ. του ΥΠΕΣ και τον γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ ρίχνει τις ευθύνες το Μαξίμου

Παραι­τή­θη­κε από τη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών υπέ­βα­λε ο Μιχά­λης Σταυ­ρια­νου­δά­κης σχε­τι­κά με το ζήτη­μα της διαρροής…