Περιήγηση: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Ελασσόνα)

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Εγκαινιάστηκε το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Τα εγκαί­νια του Μου­σεί­ου της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ) Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, με τη…