Περιήγηση: Ουζερί Τσιτσάνης

Εκδηλώσεις
«Ουζερί Τσιτσάνης», «Χάος», «Και οι Δήμιοι Πεθαίνουν» — Ελεύθερη είσοδος στον «Αιολία» (Σκοπευτήριο Καισαριανής)

Συνε­χί­ζο­νται οι προ­βο­λές από το θερι­νό δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αιο­λία», που λει­τουρ­γεί στην καρ­διά του Άλσους του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής (Σολο­μω­νί­δου…