Περιήγηση: Ο καιρός σήμερα

Κοινωνία
Άστατος ο καιρός και σήμερα – Το σκηνικό για το Σαββατοκύριακο

Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα θαλάσ­σια-παρα­θα­λάσ­σια τις πρω­ι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται σήμε­ρα, Παρα­σκευή στην ανα­το­λι­κή χώρα. Τα φαι­νό­με­να σταδιακά…

Κοινωνία
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εκδό­θη­κε στις 02–05-2023/1300 επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία. Επι­ση­μαί­νε­ται πως δεν υπάρχουν…