Περιήγηση: Πέτρου Ζερβού

Σκιτσογράφοι
Ευρωκοινοβούλιο: Λογοκρίνει σκίτσα που αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της ΕΕ — Τα λογοκριμένα σκιτσα

Από­πει­ρα λογο­κρι­σί­ας σκί­τσων που δεν ται­ριά­ζουν με τις …αξί­ες της Ευρώ­πης που ξεπλέ­νει το φασι­σμό και εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται λαούς και χώρες.…