Περιήγηση: Πανελλαδικές 2020

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Συνέχεια για τα ΓΕΛ με Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Στην Ιστο­ρία, την Πλη­ρο­φο­ρι­κή και την Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον θα εξε­τα­στούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, στο…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική και στα Λατινικά

Πανελ­λή­νιες 2020: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ των Ομά­δων Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγείας…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Διέγραψαν δύο θέματα εν ώρα εξετάσεων με εντολή της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Σε  δια­γρα­φή δύο υπο­ε­ρω­τη­μά­των στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας Εσπε­ρι­νών Λυκεί­ων με το Παλαιό σύστη­μα, προ­χώ­ρη­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Εξε­τά­σε­ων, κατά…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2020: Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγείας…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Κοινωνιολογία και Βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2020:  Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών,…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα στη Βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2020: Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγείας,εξετάζονται στη…