Περιήγηση: Παράνομες ελληνοποιήσεις

Κοινωνία
Kύκλωμα αστυνομικών για παράνομες ελληνοποιήσεις — Βρέθηκαν 320.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο διοικητή τμήματος

Μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες υπο­θέ­σεις που έχει χει­ρι­στεί μέχρι σήμε­ρα η Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ‑από πηγές του υπουρ­γεί­ου Προστασίας…