Περιήγηση: Πατριωτικός σοσιαλισμός

Διεθνή
Η στήριξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και η «τρικυμία στο κρανίο»

Πρό­σφα­τα στην ιστο­σε­λί­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας (ΚΕΚΡ) δημο­σιεύ­τη­κε συνέ­ντευ­ξη του Χαζ Αλ-Ντιν, Αμε­ρι­κα­νού πολί­τη αρα­βι­κής κατα­γω­γής, ο οποίος…