Περιήγηση: Πεδουλάκης

Αθλητικά
Σκεπτόμενο μπάσκετ

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Ασίστ σημαί­νει μετα­ξύ άλλων στα Αγγλι­κά “βοή­θεια”. Στην μπα­σκε­τι­κή διά­λε­κτο, ανα­φέ­ρε­ται σε αυτόν που βοηθάει…