Περιήγηση: Πολυδένδρι

Επικαιρότητα
Εκκένωση των περιοχών Λίμνης Μαραθώνα και Καλέτζι — Καίγονται σπίτια σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κρυονέρι και Πολυδένδρι

Μήνυ­μα μέσω του 112 στάλ­θη­κε σε όσους βρί­σκο­νται στην περιο­χή Λίμνης Μαρα­θώ­να και Καλέ­τζι Αττι­κής να εκκε­νώ­σουν τώρα προς Γραμματικό.…

Επικαιρότητα
Δραματική η κατάσταση στη Βόρεια Αττική: Εντολή εκκένωσης για Αγ. Στέφανο, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι

Δρα­μα­τι­κές ώρες με εξαι­ρε­τι­κά αβέ­βαιη εξέ­λι­ξη βιώ­νει ολό­κλη­ρη η χώρα με  τις φωτιές να μαί­νο­νται ανε­ξέ­λεγ­κτες σε τρεις περιο­χές. Στη…