Περιήγηση: Πολυκάρπου Σίσσυ

Πολιτική
Εκλογές 2023: Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές στα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ στις δύο εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου της Α’ εκλο­γι­κής περιφέρειας…