Περιήγηση: Πού θα πάμε τι θα δούμε

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διοργανώνει…