Περιήγηση: Πρωτοδικείο

Επικαιρότητα
Το Πρωτοδικείο «έκοψε» το συνδυασμό της Χρυσής Αυγής για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Η υπο­ψη­φιό­τη­τα του Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λου, ο οποί­ος είναι επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «Ελλη­νι­κή Αυγή» που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τη…